25.08.2016 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliği sonucu Planlama ve İstihdam Kurulu ibareleri kaldırılmıştı. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığı tarafından “Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri” konulu 20.09.2016 Tarih ve E.1720 Sayılı Yazı gönderildi.

Gönderilen yazı kapsamında daha önce Planlama ve İstihdam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla komisyon kurulacağı fakat bu komisyonun kurulması aşamasında kadro ve becayiş taleplerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmemesi gerektiği belirtildi. İlgili yazıda Sağlık Bakanlığı’nın bu komisyonu ne zaman kuracağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yazıda “Özel hastanelerin Özel Hastaneler Yönetmeliği 7 inci maddesi üçüncü fıkrası ile Ek 5 nci maddesi birinci fıkrası (r) bendi kapsamında kadro talebi ve becayiş talepleri ile Tıp Merkezlerinin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 6 ıncı maddesi üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrası kapsamında kadro becayiş ve A veya B tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılan kuruluşlara teşvik amaçlı verilen kadro taleplerinin; bölgesel ihtiyaçların ve hizmet verilen nüfusun sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak sağlık insan gücü, sağlık tesisi ve modern tip teknolojisine uygun ve doğru tespit edilmesi, kamu ve özel ayrımı yapmaksızın akılcı ve verimli kullanılarak atıl kapasite ve kaynak israfına sebebiyet yerilmemesi ve eldeki mevcut kapasitenin sağlık hizmet sunumuna olumlu biçimde yansıtarak hizmetin kaliteli, etkili, hızlı, erişi1ebi1ir ve hakkaniyetli sunulması, sağlayarak bunları etkin ve verimli bir şeki1de kullanabilmek ve standardizasyonun sağlanması amacıyla Bakanlığımızca oluşturulacak değerlendirme komisyonun teşkili gerçekleşene kadar, belirtilen mevzuat hükümleri kapsamındaki taleplerin değerlendirilmeyeceği ve bu tür taleplerin Bakanlığımıza iletilmeyerek gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi” gerektiği belirtilmektedir.

Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilen yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri Hk.