Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre muayene katılım bedelleri değişti.

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………………6    (altı)    TL

b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim

ve araştırma hastanelerinde……………………………………………………….7    (yedi)  TL”

“c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti

sunucularında……………………………………………………………………………….8   (sekiz) TL

ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..…….15 (onbeş) TL”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


1.8.1 – Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında..……5 (beş) TL

b) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..……12 (oniki) TL

a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………………6    (altı)    TL

b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim

ve araştırma hastanelerinde……………………………………………………….7    (yedi)  TL

c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti

sunucularında……………………………………………………………………………….8   (sekiz) TL

ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..…….15 (onbeş) TL