Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İş yeri hekimlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/3/2005 tarihli ve 25751 sa­yılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinin “(*) Acil hal” tanımında yer alan “Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi yürür­lükten kaldırılmış ve aynı maddenin “(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi” tanımında yer alan tüm “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave ücret alınamaz.”

MADDE 4 Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “alı­nan” ibaresi “müracaat eden hastalara taburcu edilinceye kadar sunulan tüm” şeklinde değiş­tirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Tebliğin 2.2 maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi “İşyeri he­kimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edi­lemez.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Evde Ba­kım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birim­ler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedel­leri Kurumca karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi ise “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin birinci ve dördüncü fıkra­larında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi­nin ilk cümlesinde yer alan “G80 ve (*) işaretli tanılarda” ibaresi “(D) grubu hariç diğer tanı­larda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cüm­le eklenmiştir.

“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile bir fizyoterapist için; (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla sekiz hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on altı hastanın, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile iki fizyoterapist için; (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on altı hastanın işlemi Kuruma fatura edilir.”

“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için ilave olarak (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla otuz iki hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla altmış dört hastanın işlemi Kuruma fatura edilir.”

MADDE 11 Aynı Tebliğin 2.4.4.F-6 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Sağlık kurulu raporları yatarak tedavilerde yatış süresince geçerlidir.”

MADDE 13 Aynı Tebliğin 3.3.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü­rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kan şekeri ölçüm çubukları sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.”

MADDE 14 Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.”

MADDE 15 Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ff) Trastuzumab emtansin; metastatik meme kanserinde daha önce trastuzumab ve bir taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immun-histokimyasal olarak 3+ (+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan hastalarda kurtarma teda­visinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanılır. Progresyon sonrası tek ajan veya kombi­nasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi bir sebeple pertuzumab kullanmış hastalarda endike değildir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve bu husus­ların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.”

MADDE 16 Aynı Tebliğin 4.2.28 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklen­miştir.

“4.2.28.E- PCSK9 inhibitörleri (evolocumab)

(1) Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında en az 6 ay boyunca statin ve eze-timiblerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 190 mg/dL’nin üzerinde kalan hasta­larda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna isti­naden tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 17 Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaç­ların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; EK-4/A Listesine giriş talebinden itibaren, talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna ve Sağlık Bakanlığınca verilecek kullanım onayına dayanılarak söz konusu kullanım onayında belirtilmiş süre boyunca uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı indirim oranları (fir­malar tarafından verilen özel iskontolar dahil) uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır. Ödemelerde, faturada yer alan her bir kutu ilaç için ödenecek tutar her hâlükârda Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’nde (EK-4/C) kayıtlı fiyatın standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra bulunacak tutarından daha fazla olamaz. Bu ilaçların temin edilmesinde SUT’un 4.5.2 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 4 iş günlük süre aranmaz. Bu ilaçlardan EK-4/D Listesi kapsamında olanlardan hasta katılım payı alınmaz.”

MADDE 18 Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile te­daviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3 – Yurt dı­şından ilaç getirilmesi” başlıklı maddesinin – sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave is-kontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.”

MADDE 19 Aynı Tebliğin 4.4.numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşa­ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; taban birim fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur.”

MADDE 20 Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna “(An­cak 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30’u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 Aynı Tebliğin 5.2.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 Aynı Tebliğ eki Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu (EK-1/D) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “510110” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

7 510110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. İzole radyoaktif tedavi hizmeti Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından lisanslandırılmış odalarda sunulur. 101,18

 

b) Listede yer alan “607910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1141 607910 Varislerde lokal pake eksizyonu,her biri En fazla 4 pake faturalandırılır. 802.755 ile birlikte faturalandırılmaz 100,17

 

c) Listede yer alan “7.5 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2971 7.5 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Bu başlık altındaki işlemler yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimince uygulandığında faturalandırılır.

 

ç) Listede yer alan “701580” SUT kodu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2973 701580 Adale testi 8,09

d) Listede yer alan “701590” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2974 701590 Ampute değerlendirmesi 25,13

e) Listede yer alan “701600” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2975 701600 Bilgisayarlı izokinetik test 25,13

f) Listede yer alan “701610” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2976 701610 Denge/koordinasyon testleri 22,61

g) Listede yer alan “701620” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2977 701620 Duyu-algı-motor değerlendirmesi 22,61

ğ) Listede yer alan 701630 SUT kodlu işlem satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2978 701630 Eklem hareket açıklığı ölçümü 15,01

h) Listede yer alan 701640 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2979 701640 El beceri testleri 22,61

ı) Listede yer alan 701650 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2980 701650 Elektrodiagnostik testler 25,13

i) Listede yer alan 701660 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2981 701660 Günlük yaşam aktiviteleri testi 25,13

j) Listede yer alan 701670 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2982 701670 Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (Tek ekstremite) 25,13

k) Listede yer alan 701680 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2983 701680 Mesleki değerlendirme 25,13

1) Listede yer alan 701690 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2984 701690 Nörofızyolojik değerlendirme 25,13

m) Listede yer alan 701700 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2985 701700 Postur Analizi 22,61

 

n) Listede yer alan 701710 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2986 701710 Skolyoz değerlendirmesi 25,13

o) Listede yer alan 701720 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2987 701720 Yürüme analizi 25,13

ö) Listede yer alan 701730 SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2988 701730 Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) 30,02

p) Listede yer alan “Fizik tedavi uygulamaları” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2989 Fizik tedavi uygulamaları

r) Listede yer alan “Hidroterapi – Balneoterapi” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3019 Hidroterapi – Balneoterapi

s) Listede yer alan “702020” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3020 702020 Banyo-kaplıca SUT’un 2.4.4.J başlıklı maddesine bakınız. 4,05

ş) Listede yer alan “Rehabilitasyon uygulamaları” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3027 Rehabilitasyon uygulamaları

t) Listede yer alan “702250” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3044 702250 Görme engelli rehabilitasyonu Bununla birlikte diğer rehabilitasyonlar faturalandırılmaz. 25,13

u) Listede yer alan “702430” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3062 702430 Pulmoner rehabilitasyon 22,61

ü) Listede yer alan “702500” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3069 702500 Yutkunma Rehabilitasyonu 17,03

v) Listede yer alan “704210” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

704210 Acil hemodiyalizi SUT’un 2.4.4.D.1-1  numaralı maddesine bakınız. Aynı gün yalnızca bir defa ve sadece yatarak tedavilerde   faturalandırılır.   P704230,   P704233, P704234, 704230, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. 201,23

 

y) Listede yer alan “704230” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3256 704230 Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700. seans dahil) SUT’un  2.4.4.D-1   numaralı  maddesine  bakınız. P704210,  P704233,  P704234,   704210,   704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin,konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir. 201,23

z) Listede yer alan “704233” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3259 704233 Ev hemodiyalizi SUT’un  2.4.4.D-1   numaralı  maddesine  bakınız. P704210,  P704230,  P704234,   704210,   704230, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir. 188,76

aa) Listede yer alan “704234” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

704234 Hemodiyaliz, 701 seans ve üzeri SUT’un  2.4.4.D-1   numaralı  maddesine  bakınız. P704210,  P704230,  P704233,  704210,   704230, 704233 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir. 188,76

bb) Listede yer alan “705060” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3360 705060 Kök hücre saklanması (Kord kanına uygulanmaz) En fazla üç ay süreyle, hasta başına. 10,12

cc) Listede yer alan “802755” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

802755 Periferik damar embolizasyonu Vena safena magna/parva,AV malfarmasyon.hemanjiom vb. P607910, 607910 ile birlikte faturalandırılmaz. 300,00

çç) Listede yer alan “909340” SUT kodlu işlem satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

4890 909340 Servikal veya vajinal sitoloji Aynı sağlık hizmeti sunucusunda 60 günde bir defa faturalandırılabilir. 17,20

MADDE 24- Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. a) Listede yer alan “P607910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

772 P607910 Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri En fazla 4 pake faturalandırılır. 802755 ile birlikte faturalandırılamaz. E * 252,95

 

b) Listede yer alan “P613980” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1438 P613980 Enstrümantasyon çıkarılması,6 seviyeye kadar Gerekliliği sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş vakalarda bedeli Kurumca karşılanır. B 2.731,37

c) Listede yer alan “P614040” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1444 P614040 Posteriyor segmental enstrümantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti Aynı      başvuruda     bir      defadan      fazla faturalandırılamaz. Perop iatrojenik instabilite gelişen   vakalarda;   hasta  dosyasında  postop BT’nin bulunması koşulu ile bedeli Kurumca karşılanır. BT ayrıca ödenmez. A3 2.225,97

ç) Listede yer alan “P704210” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

P704210 Acil hemodiyalizi SUT’un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. Aynı gün yalnızca bir defa ve sadece yatarak tedavilerde faturalandırılır. P704230, P704233, P704234, 704230, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti,   diyalizör,   serum,   antikoagülan   olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu (bazik    ve    asidik),    Sağlık    Bakanlığınca yayımlanan   Diyaliz   Merkezleri   Hakkındaki Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan tetkikler ile kullanılan her türlü serum ve seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar dahildir. * 303,54

d) Listede yer alan “P704230” SUT kodlu işlem satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2405 P704230 Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700. seans dahil) SUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandınlmaz. A-V fistül iğnesi,   A-V   kan   seti,   diyalizör,    serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz  solüsyonu  ve  her  türlü  serum dahildir. 303,54

e) Listede yer alan “P704233” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2408 P704233 Ev hemodiyalizi SUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704230, P704234, 704210, 704230, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.    A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz  solüsyonu  ve  her türlü  serum dahildir. 286,68

 

f) Listede yer alan “P704234” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

P704234 Hemodiyaliz, 701 seans ve üzeri SUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704230, P704233 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz  solüsyonu ve her türlü serum dahildir. 286,68

 

MADDE 25 Aynı Tebliğin Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’nde yer alan “A10114” SUT kodlu tıbbi malzeme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

A10114 Kalem İğne Ucu (100 Adet) 23,61

 

MADDE 26 Aynı Tebliğin Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)’ne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“59. Epidermal büyüme faktörü; Konvansiyonel yara tedavi prensiplerinin uygulanma­sına rağmen yarada iyileşmenin izlenmediği (Tedavi süresi ve uygulanan tedavinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.), gangrensiz, osteomiyeliti ve enfeksiyonu tedavi olmuş (osteom-yelite bağlı ülserlerde osteomyelitin olmadığının/tedavi edildiğinin radyoloji ve ortopedi uzman hekimleri tarafından, yumuşak doku enfeksiyonuna bağlı ülserlerde yumuşak doku enfeksiyo­nunun kontrol altına alındığının enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından raporda be­lirtilmesi gerekmektedir.) açık diyabetik ayak ülserleri olan hastalarda, 3 üncü basamak sağlık kurumlarında genel cerrahi veya plastik cerrahi uzman hekimleri tarafından düzenlenen 4(dört) hafta süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından reçete edile­bilir. 4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamı gerekiyorsa, ilaca başlangıç kriter­lerinin yer aldığı, en az bir genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir. Toplam tedavi süresi 12(on iki) haftayı geçemez.”

MADDE 27 Bu Tebliğin;

a) 15 inci maddesi yayımı tarihinden 2 işgünü sonra,

b) 16 ncı maddesi 29/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 17 ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinde,

ç) 19 uncu maddesi 10/5/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 26 ncı maddesi 20/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 9, 11, 20, 23 üncü maddenin (c) ila (ş) bentleri ile (u) ila (aa) bentleri ve 24 üncü maddenin (ç) ila (f ) bentleri 24/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f)  13 ve 25 inci maddeleri 1/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) 1 ila 8, 10, 14, 21, 22, 23 üncü maddenin (a), (b),(t) ,(bb),(cc), (çç) bentleri, 24 üncü maddenin (a) ila (c) bentleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

ğ) 12 nci maddesi 7/9/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.